NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Prakticni saveti za bolje funkcionisanje porodice

Prakticni saveti za bolje funkcionisanje porodice
Pet faktora koji mogu da u?ine da vaša porodica postane zadovoljna

Po?evši od danas, pravite izbore i preuzimate akcije iz dana u dan, koje ?e vam pomo?i da stvorite zadovoljnu porodicu. Ovih 5 faktora su inherentni i lako ostvarljivi. Stvaranje sre?e u porodici po?inje sa vašim radom. Vi morate po?eti da verujete da Vi i Vaša porodica možete biti zadovoljni. Ovi faktori podrazumevaju da stvorite novi na?in mišeljenja, novu životnu filozofiju i li?nu istinu, i da po?enete sa akcijom.

Najbolje bi bilo da po?nete sa stavom posve?ivanja rastu i razvoju porodice.

STVORITE NEGUJUCI I PRIHVATAJUCI PORODICNI SISTEM

Treba broj jedan me?u svim potrebama je potreba za prihvatanjem, potreba za doživljajem smisla u pripadanju nekome ili ne?emu. Potreba za pripadanjem u vašoj porodici je mo?nija od bilo ?ega drugog. Slede?a lista saveta vam može pomo?i da poradite na duhu prihvatanja:

a) napravite porodi?ni projekat – to zna?i da morate savesno odlu?iti da aktivno radite na poboljšanju vaše porodi?ne situacije. Mogu?e je da ?e biti potrebno da uradite neku od slede?ih stvari:

* razmotrire raspored vašeg posla da biste mogli da posvetite više vremena svojoj deci

* pomozite svojoj deci da postave i postignu ciljeve na viši nivo

* odvojite vreme za porodicu svakog dana

b) dozvolite ispoljavanje autenti?nosti kod svakog ?lana porodice – svako dete dolazi na svet sa individualnim veštinama, sposobnostima, interesima i talentima. Sve to ?ini jedinstveni identitet osobe, njihovo autenti?no bi?e. Autenti?na deca imaju smisao za nadanje, ose?anje da je danas zabavno ono što je bilo ju?e, i da ?e sutra biti zabavno ono što je danas. Slede?e sugestije ?e vam pomo?i da po?nete sa otktivanjem autenti?nosti, skrivenih talenata i interesovanja vaše dece:

* poštujte i ohrabrujte jedinstvenost vaše dece

* obratite pažnju na ono što vaša deca dobro rade

* tražite najbolje namere u vašoj deci

c) stvorite sigurnost i mir u vašem domu – deca posmatraju roditelje kao bazu sigurnosti. Kada su deca u konfliktu unutar svog doma, njihova sigurnost je poljuljana. Slede?e akcije ?e osigurati mogu?nost da vaša porodica postane i ostane stabilna baza za vašu decu, umesto ratne zone

* ukoliko sva?a ima, neka ostanu izvan vidokriga vaše dece * prestanite da budete “fer”-borac * ne koristite šablone verbalne zloupotrebe * suo?ite se sa destruktivnim ponašanjem UNAPREDITE RITAM VASEG PORODICNOG ZIVOTA Deci je potreban ritam, i za njih nije dobro kada ritam ne postoji. Ovaj faktor je kriti?na ta?ka dobrog funkcionisanja porodice. Sledi opis nekoliko koraka koji ?e poboljšati vaš ritam

a) napravite predvidljivi tempo vašeg porodi?nog života – možda ?e biti teško da napravite raspored porodi?nih doga?aja i zadataka, ali vašoj porodici je potraban ritam. Stopa napredovanja kroz dan može se organizovato kroz slede?e aktivnosti:

* odredite vreme za obroke * odredite vreme za po?inak * napravite listu obaveza

b) budite odgovorni za svoje izbore – izbori koje vi napravite su 100% vaša odgovornost i oni uti?u na vaše interakcije sa bilo kojim ?lanom porodice. Priznavanje sopstvene odgovornosti zna?i da ?ete biti voljni da se zapitate slede?a pitanja:

* da li postoje neka ponašanja ili loše navike koje treba da ukinem? * da li trošim više novca nego što mogu da priuštim? * da li sam na bilo koji na?in postupio nepravedno prema svojoj deci? * da li mi je posao prioritetniji od porodice? USTANOVITE SMISLENE RITUALE I TRADICIJU

Vaša porodice može proslavljati rituale kao što su krštenje, slave, ili imati rituale pred po?inak, kao što je pri?a za laku no?. Na?ini za uspostavljanje rituala su brojni. Navodim nekolicinu:

a) planirajte proslave – kao što su ro?endani, slave i ostali praznici koji su u prilici da stvore tradiciju proslave u vašoj porodici

* napravite tradiciju da tokom praznika pravite odre?enu vrstu hrane

* slušajte istu muziku tokom rodjendanskih zabava

* osigurajte se da vaša deca dobiju sopstvene poklone

b) imenujte rituale – kada imenujemo bebu, mi u stvari blagosiljamo dete i ?inimo da se oseti dobodošlim u porodici i zajednici. Kada pojedinac imenuje neki ritual, to je prilika da izrazi ko je on u stvari

c) pri?ajte porodi?ne pri?e – u posebnim trenucima pri?anje pri?a povezuje ?lanove, posebno ako ove pri?e obogatite i fotografijama i vašim se?anjima. Iznesite na videlo vaše albume ili video snimke da biste osetili iskustvo pri?anja pri?a

d) imajte istu veru – za mnoge porodice je naklonjenost veri i obožavanje istih stvari, ritual. To je odli?na prilika da se iskaže porodi?no verovanje kroz rituale i da se izgradi duhovnost kod dece.

BUDITE AKTIVNI U KOMUNIKACIJI

Najlepše stvari koje možete pružiti deci su vaše slušanje i glas. Smisleni dijalozi su ura?unati u potrebu za prihvatanjem, samopoštovanjem, ohrabrenjem i sigurnoš?u.

a) promenite okruženje u kom se odvija komunikacija – vide?ete da su vaša deca mnogo opuštenija, mnogo više prihvataju i lakše se otvaraju u sigurnom okruženju, nego kada ih postavite da „sednu i razgovaraju“. Na?ini za ohrabrivanje aktivne komunikacije su mnogobrojni. Na primer:

* na?ite vreme za razgovor u kolima * diskutujte za vreme igre * slušajte muziku sa decom i podelite mišljenja

b) diskutujte o osetljivim temama kao što su religija ili politika – ove diskusije imaju svrhu da nau?ite vašu decu kako da izraze svoja mišljenja i kako da komuniciraju. Ako napravite forum sa vašom decom, gde bi ona mogla da se izraze, nudite im šansu da povise samopouzdanje i poboljšaju svoje komunikacione veštine

c) radite stvari zajedno – napravite grupni projekat u kom ?e u?estvovati svi ?lanovi porodice, rade?i stvari kao:

* kre?enje sobe * ?iš?enje ku?e * pranje kola * pravljenje ku?ice na drvetu ili ku?ice za igru * sre?ivanje bašte NAUCITE KAKO DA SE NOSITE SA KRIZAMA

Kada se radi o porodi?nom životu, nije pitanje da li ?e kriza izbiti, ve? kada ?e izbiti. Koliko god vam je život lagodan, koliko god ste dobri roditelji, izbi?e poneka kriza. Možete otkriti da vam je dete alkoholi?ar ili narkoman, ili da je hroni?no bolesno. Najbolji na?in da se nosite sa krizama je da imate unapred dizajniran plan nošenja sa krizama. Vaš plan bi mogao da uklju?i neku od slede?ih stavki:

a) budite spremni pre nego kriza pogodi – budite svesni znakova upozorenja, ne zanemarujte ih, ve? obra?ajte pažnju na njih

b) otklonite opasnost – na bilo koji na?in, pozivanjem policije, konfiskovanjem opasnih stvari, zabranjivanjem da se deca druže sa odre?enim osobama ili sklanjanjem dece sa opasnih mesta

c) radite na problemu, a ne na osobi – nikada nemojte kriviti ?lana porodice za to što je izbila kriza. Kada ste ljuti na dete možete biti u jakom iskušenju da ga okrivite ili kritikujete, ali kada vam to pre?e u naviku, dete nau?i da krije stvari od vas. Umesto da ga izazivate da vas laže, bolje bi bilo da rešite problem

d) zatvorite niz – kada nastupi kriza ?lanivi porodice ?esto okrivljuju jedno drugo zbog te krize. Morate rešiti da vaša veza opstane iznad i izvan okrivljivanja i li?nih napada. Ako ?lanovi porodice nisu u stanju da se okrenu jedni drugima, kriza ?e poljuljati ili srušiti porodi?nu zajednicu

e) na?ite smisao vaše patnje – ne dozvolite sebi da budete demoralisani bez razloga. Trebalo bi da bolu koji ste osetili pridate i neko zna?enje. Ako se neka nezgoda desi vašem detetu, mogli biste da nau?ite nešto iz tog doga?aja i da mnogo efektivnije zaštitite vaše dete u budu?nosti. Možete kroz neku društvenu aktivnost da date smisao vašoj patnji.

* Upitnik o disciplini Želite li da znate koliko ste dobri roditelji vašoj deci? Odgovorite na slede?a pitanja 1. moje dete može da predvidi koje su posledice njegovog ponašanja sa velikim stepenom ta?nosti? 2. moja deca znaju da je potrebno da urade neke stvari koje ne žele da bi dobili ono što žele? 3. moj partner i ja smo slobodni u postavljanju pravila i disciplinskih mera? 4. ja prilago?vam svoju komunikaciju svom detetu i pri?am na nivou koji ono može da razume, uzimaju?i u obzir njegove godine? 5. ja sam prijateljski nastrojen prema svojoj deci, ali sam im i autoritet u životu? 6. biram nagrade i kazne u odnosu na ono što moje dete uradi? 7. nagra?ujem svoje dete kada se lepo ponaša? 8. ne nabacujem krivicu svojoj deci? 9. pazim da svoje dete ne preopteretim pravilima? 10. sprovodim disciplinu bez ljutnje i besa?

Rezultati: ako ste odgovorili sa NE na bilo koje pitanje, trebalo bi da poradite da biste efektivnije vaspitali vaše dete.

Savet: * Izbegnite ?este roditeljske greške * Nemojte koristiti disciplinske mere koje je vaše dete preraslo.

* ?este roditeljske greške: obuzetost besom, neslaganje oko pravila, tretiranje dece kao malih odraslih , potkupljivanje dece, nezdrava pohvala, nekonzistentna disciplina, neprikladne kazne.

1. obuzetost besom – ako vi?ete na decu, mogu vam odgovoriti vikanjem. Deca mnogo bolje reaguju na miran razgovor

2. neslaganje oko pravila – roditelji ne smeju da pregovaraju oko pravila pred decom, ve? treba da se slažu. U suprotnom ?e deca nau?iti kako da eskiviraju pravila

3. tretiranje dece kao malih odraslih – treba ?uti i razumeti decu, ali ne treba im dozvoliti da imaju jednaka prava kao i roditelji. Ipak je u pitanju roditeljstvo, a ne demokratija

4. izbegnite mito - to je nezdrav oblik motivisanja dece

5. nezdrava pohvala – samo prava, uvremenjena pohvala pomeže deci da izgrade samopoštovanje ali, ako se deca pohvaljuju previše i bez osnova, ona se mogu osetiti neadekvatno kada ne dobiju pohvalu

6. nekonzistentna disciplina – treba sprovoditi dosledne disciplinske mere kako bi deca znala koje su posledice za koje ponašanje

7. neprikladne kazne – kazna treba da bude logi?an i prirodan ?in kao posledica odre?enog nepoželjnog ponašanja. Ako kazna nije fer, vi gubite priliku da u?ite decu kroz disciplinske mere, jer ?e vaše dete biti fokusirano na kaznu, a ne na u?enje.

* Disciplinske tehnike u skladu sa uzrastom vaše dece

1. pozitivno poja?anje – fokusirajte se na dobro umesto na loše ponašanje (od ro?enja do 3 godine)

2. preusmeravanje – usmeravanje na pozitivno ponašanje ( od ro?enja do 3 godine)

3. verbalne instrukcije – objašnjenja – koristiti kad želite da pomognete detetu da razvije dobar na?in procenjivanja i su?enja (od 18 meseci)

4. tajm aut - fizi?ki uklonite dete od problemati?ne situacije. Možete ga poslati u ?ošak. Ali ovo ne sme trajati duže od 5 minuta. Koristi se kod mla?e dece, uzrasta od 4-12 godina.

5. kažnjavanje – tehnika je dobra za školsku decu. Kažnjavanje se može sprovoditi tako što ?ete detetu zabraniti izlazak napolje ili neku aktivnost koja mu je draga, na neko odre?eno vreme ( od 13 do 16 godina).

6. uskratite privilegije – privilegije treba da se zarade, ako dete ne zaradi, uskratite mu je. Ova tehnika se ne sme koristiti ?esto, da bi bila efikasna ( od 13 do 16 godina).

7. Ustanovljavanje pravila - postavite jasna pravila, postarajte se da ih dete razume ali i da budu razumna. Trudite sa da budete dosledni.

PRILAGODJAVANJE RODITELJSTVU

Kada dobijete dete, vaš život se menja. To može biti stresno. Dajemo nekoliko predloga i saveta koji ?e vam pomo?i da lagodno preživite tranziciju i da budete dobar roditelj:

Biti roditelj je životna odluka – možda ste otporni na promene koje zahteva roditeljstvo. Prihvatite izazov umesto da budete otporni na njega

Preispitajte prioritete – više niste samo vi u pitanju. Vi kao roditelj imate mo?nu ulogu u životu vašeg deteta. Napravite životnu odluku da ?e vaše dete imati roditelja koji je uklju?en u njegov život

Važno je da deta ima oba roditelja - Svaki od roditelja igra bitnu ulogu u detetovom odrastanju. Mada je majka primarni roditelj u detetovom životu, otac treba da proširi vidike svom detetu. Samo prisustvo oca je manje bitno od prirode odnosa koji stvori sa decom. Kada je otac vidljiv i neguju? roditelj svojoj deci, deca postaju emocionalno i socijalno prilago?enija, lakše se nose sa stresom i adaptivnije se ponašaju, na bolji na?in se suo?avaju sa problemima, imaju uspešnije i dugotrajnije veze i uspešnija su u radu

Najmo?niji model deci je roditelj istog pola – neophodno je da roditelj istog pola pozitivno i intenzivno u?estvuje u životu svog deteta. Detetova li?nost je velikim delom formirana do oko pete godine. Rane godine su kriti?ne, i tada roditelj istog pola predstvalja model ponašanja i poistove?enja svom detetu. Dete ?ak usvaja i intonaciju govora poput svog roditelja. Oba roditelja uti?u na dete, ali roditelj istog pola je najodgovorniji za to da li ?e se dete osetiti prihva?eno ili ne?e.

Život je sa?injen od izbora – sve pozajmice moramo da vratimo. Svaki izbor ima svoju cenu. Ako izaberete da vam dom bude prioritetan, možda ?ete morati da žrtvujete profesionalni ili društveni život. Isto tako, ako provedete mnogo vremena rade?i, vaša porodice može da pati. Deca traže pažnju. Ako vo?enje ra?una o vašem domu zna?i da ne možete da radite 70 sati nedeljno, mogli biste da razmislite o tome šta je prioritet.

Ne unosite prošlost u sadašnji život – koliko god bolna vaša prošlost bila, ne unosite je u sadašnji život. Izle?ite stare rane ili ?ete ugrožiti vašu sadašnjost.

Napravite emocionalnu zalihu – ljudi su kao ra?uni u banci. Ako se stalno povla?ite, do?i ?e do emocionalnog bankrota. Ne možete da date ono što nemate. Ako niste emocionalno dostupni vašem detetu, vi ga varate. Ako povedete ra?una o samom sebi, pruži?ete mnogo i detetu.

Deca su ogledalo onog ?emu su izložena – ako su deca izložena stresu, tenziji, frustraciji, besu, ona ?e oponašati to što su videla. Deca manifestuju ono što iskuse.

Neka vam bude prioritet da negujete vašu bra?nu vezu– ostavite decu sa dadiljom i provedite ve?e zajedno. Najlepši poklon koji deca mogu da prime je negovanje vaše bra?ne veze.

Rasteretite se – vo?enje brige o detetu je dužnost kao i svaka druga. Na isti na?in može biti i iscrpljuju?a. Ako osetite da je vaš supružnih frustriran, umoran ili pod stresom, preuzmite ?uvanje dece na sebe i dajte mu/joj slobodan dan.

* Saveti za roditelje sa problemati?nom decom

Normalno je da tinejdžeri žele da budu nezavisni, ali nije tipi?no da odlaze do krajnosti opasnosti. Ako vaš tinejdžer stvara samo-destruktivne situacije, trebalo bi da intervenišete. Nikako ne bi trebalo da ?ekate da vaše dete u?e u opasnu situaciju, pa tek tada da intervenišete. Nudimo vam objašnjenja i smernice za intervenisanje:

1. identifikujte uzrok – poznato je da tenejdžeri vole da istražuju nove stvari, ali oni ne prave velike obrte u životu iz ?ista mira. Ako primetite drasti?ne promene u njihovom ponašanju, za to postoji razlog. To mora biti uzro?no – posledi?na situacija. Vi, kao roditelj, imate odgovornost da otkrijete šta se krije iza promene vašeg tinejdžera. To bi mogao biti neki skorašnji doga?aj, mada i nešto sa dubokim korenima.

2. osvrnite se na prošlost – negativni doga?aji koji su se desili u prvim godinama života, pomažu formiranje li?nosti deteta. Vremenom deca postaju tinejdžeri koji žive sa nekadašnjim bolom. Vaše dete može osetiti tugu ili bes, ali dok je malo njemu nedostaje sposobnost da iza?e na kraj sa tim ose?anjima. U pubertetu ono zna kako da izrazi te emocije. Ali sada to može biti opasno i nositi sa sobom posledice.

3. slušajte i pri?ajte – u današnje vreme tinejdžeri imaju više prilika da donesu pogrešne odluke nego što je to bilo nekad. Ovo je razlog više da budete pouzdana i pozitivna osoba u životu vašeg deteta. Slušajte ga i oduprite se potrebi da sudite ili savetujete. Ponekad to samo odmaže. Iako tinejdžeri to teška srca priznaju, oni traže odobravanje, ljubav i uto?ište u svojim roditeljima. Ako se ne osete vredno, voljeno i shva?eno kod svoje ku?e, oni ?e potražiti drugo mesto na kom ?e zadovoljiti potrebu za pripadanjem, koja im je preko potrebna

4. ponašajte se kao roditelj – posebno ako je vaš tinejdžer ve? na stranputici. Topao odnos je idealan, ali ponekad morate uraditi i stvari koje vaša deca ne?e razumeti. Zapamtite: vi ste roditelj, ne drug. Vaša odgovornost je da osigurate dobrobit i sigurnost vašeg deteta. Kada se umešate u opasnu situaciju u koju je upalo vaše dete, ono vas ne?e zbog toga voleti, ali ?e to spasiti njegov život. Nemojte povla?ivati. Uradite ono što je najbolje za vaše dete.

* Akcioni plan izbegavanja sva?e pred decom

Kada jednom odlu?ite da se ne sva?ate pred decom, koristite ovu strategiju da biste se držali plana:

1. okrenite se i odšetajte negde ako mislite da ?ete se namu?iti bore?i se protiv poriva za sva?om. Odlu?ite da se ne?ete uzbu?ivati. Shvatite da , ako ostanete u situaciji koja prerasta u sva?u, time napadate svoje dete dozvoljavaju?i da vaša sva?a uništava njegov duševni mir

2. kada odete, napišite na par?etu papira sve vaše misli i ose?anja, tako da te papire kasnije vi i vaš suprug/a razmenite i prodiskutujete, kada deca nisu u okolini

3. zatim recite vašem detetu bar tri razloga iz kojih mislite da je ono posebno. Sto pozitivnih re?i je potrebno da izbriše jedno negativnu

4. dogovorite sa suprugom vizuelni znak koji bi oglašavao da je sva?a na pomolu i da je «vreme za odlazak u krevet»

5. ako ste odlu?ili da prodiskutujete, uradite to na privatnom mestu. Dogovarajte se sa vašim partnerom na blizak i li?an na?in. Ovo vam olakšava da komunicirate, dok sputava sva?u

6. izbacite iz vašeg re?nika re? «bes». Zamenite ovu re? onim što se nalazi u njenoj suštini, kao što je na primer strah, povre?enost ili frustracija

7. izrazite svoje potrebe vašem partneru. On-ona možda još uvek nije upu?en-a u te potrebe. Opišite ono što vam treba, obimno i iscrpno. Ostanite mirni

8. rešite problem saradnjom, a ne takmi?enjem. Smirite se dok ne na?ete rešenje problema

9. podelite mirne trenutke da biste u?vrstili vašu povezanost i rešenost po pitanju odluka koje ste doneli. To bi mogao biti tih jednominutni zagrljaj ili jednominutni obostrani pogled.

Autor: Renata Seni?, REBT savetnik Izvor: Danas
Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-06

pregleda: