NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Sta su to maticne celije?

Sta su to maticne celije?

Iako je kod nas banka mati?nih ?elija u povoju, u svetu se primenjuje ?ak ?etiri decenije. Prva transplantacija mati?nih ?elija izdvojenih iz krvi pup?ane vrpce izvršena je 1970. godine u Americi, gde je do danas upotreba mati?nih najzastupljenija. Dok je Japan je prva zemlja u kojoj je 2004. godine bilo više transplantacija mati?nih ?elija iz pup?anika nego iz kostne srži. Prema najnovijim podacima 2008. godine u ?itavom svetu 10.000 pacijenata je tretirano mati?nim ?elijama iz krvi pup?anika.

Prekretnica istraživanja uz podršku NASE

Prekretnica u razvoju medicinskih istraživanja mati?nih ?elija iz krvi pup?ane vrpce dogodila se je 2005. godine, kada su Profesor McGuckin i Dr Forraz dokazali su postojanje pluripotentnih ?elija iz krvi pup?ane vrpce. One imaju sposobnost da se razvijaju u ?elije drugih tkiva. To je bio zna?ajan napredak za dalja istraživanja. Zatim je objavljen drugi važan rezultat istraživanja da je stvorena trodimenzionalna mini-jetru iz ?elija krvi pup?anika. Mada se ?elije u ljudskom telu razvijaju u tri dimenzije, to je veoma teško izvesti u laboratorijskim uslovima. Rezultat je postignut zahvaljuju?i podršci ameri?ke svemirske agencije (NASA) koja je obezbedila bioreaktor koji je pomogao u stvaranju tkiva. Tako?e, tim Profesora McGuckin-a je objavio rad koji dokazuje mogu?nost proizvodnje insulina iz mati?nih ?elija, što je važan korak u istraživanju dijabetesa.

Sve više banaka mati?nih ?elija

Kako se o metodi uzimanja i ?uvanja mati?nih ?elija iz pup?anika relativno malo zna u našoj zemlji, potražili smo odgvore na mnoga pitanja od nau?nog saradnika Cryo-Save u Srbiji Dr. sci. med Mime Fazlagi?, ginekologa-akušera. Ona za naš portal otkriva da se u poslednjoj deceniji, u svetu formira sve više banaka mati?nih ?elija, javnih i privatnih. Sve više roditelja u svetu se odlu?uje da sa?uva mati?ne ?elije iz krvi pup?ane vrpce svojih novoro?en?adi.

Gra?ani Srbije mogu da deponuju svoje mati?ne ?elje u Cryo-Save iz Belgije koji ima svoja predstavništva i zastupništva u 37 zemalja Evrope, Azije i Afrike. Ova belgijsko-holandska kompanija predstavlja evropskog lidera me?u privatnim-porodi?nim bankama mati?nih ?elija. Centralna laboratorija nalazi se u Belgiji,a u banci se ?uva preko 100.000 uzoraka iz celog sveta.

Uzorci mati?nih ?elija se ?uvaju, iz sigurnosnih razloga, na dve lokacije, u Belgiji i Holandiji.

Prvi ugovor roditelji potpisuju na period od 20 godina, sa mogu?noš?u produženja trajanja. Raspolaganje mati?nim ?elijama, do punoletstva deteta je u rukama roditelja, a nakon toga sva prava prelaze na dete ?ije su ?elije deponovane . Ugovorom je obuhva?ena i eventualna dostava u roku od 48 sati, na pismeni zahtev lekara koji bi vršio terapiju uz isklju?ivu saglasnost roditelja potpisnika ugovora.

Srbija na dnu lesvice uzetih uzoraka

Ipak, za naše gra?ane je koriš?enje Cryo-Save banke mati?nih ?elija mogu?e je tek od pre par godina, pa se Srbija po broju uzetih uzoraka nalazi pri dnu lestvice. Ostavljeno je oko 300 uzoraka za proteklih 3 godine, ali s obzirom na relativnu skorost dostupnosti ovog servisa i sve ve?e interesovanje za ovu proceduru, o?ekuje se da ?e ovaj broj porasti. U procesu le?enja do sada je uspešno upotrebljeno sedam uzoraka mati?nih ?elija ?uvanih u Cryo-Save-u, a još ?etiri se nalazi u fazi pripreme i ispitivanja pred upotrebu, kaže naša sagovornica. Za razliku od Srbije, u razvijenim zemljama Nema?koj, Španiji, Italiji raste broje bankiranih uzoraka. Interesntno je i da su Gr?ka, Slovenija, Ma?arska i Bugarska vode?e po broju ostavljenih uzoraka u odnosu na broj stanovnika.

Pomažu u le?enju oko 75 bolesti

?injenice o mati?nim ?elijama su nau?nicima odavno poznate, ali se tek poslednjih decenija one koriste za raznovrsne tretmane i le?enja. Ovaj napredak medicine je omogu?en razvojem tehnologija za bezbedne procese izdvajanja, zamrzavanja, odmrzavanja i aplikacija. Razvila ?itava medicinska grana koja koristi mati?ne ?elije za terapiju raznih bolesti-regenerativna medicina i smatra se da upravo ona predstavlja budu?nost medicina 21 veka. Danas se ve? oko 75 raznih bolesti tretira mati?nim ?elijama izdvojenim iz krvi pup?ane vrpce. Tretiraju se bolesti krvi (leukemije), imunološke bolesti, bolesti centralnog nervnog sistema i metaboli?ke bolesti. Neke od ovih bolest se mogu izle?iti mati?nim ?elijama, a kod drugih se može poboljšati stanje pacijenta tretmanom mati?nim ?elijama. Iz mati?nih ?elija se mogu stvoriti tkiva jetre, pankreasa, krvnih sudova, rožnja?e. Trenutno se u ?itavom svetu intenzivno radi na razvoju klini?ke aplikacije ovako stvorenih ?elija.

Funkcija mati?nih ?elija

Mati?ne ?elije su osnovne ?elije ljudskog organizma od kojih razvojem nastaju sva tkiva u organizmu: neuroni, krvni miši?, krvna zrnca. Imaju mogu?nost i potencijal da se transformišu u odre?ena tkiva tokom ?itavog života. U našem organizmu ?ine rezervu za obnavljanje ošte?enih tkiva. To su bazne ?elije koje se nalaze u po?etnom stadijumu razvoja embriona i predstavljaju multipotentne, osnovne ?elije iz kojih se u toku razvoja ljudskog organizma formiraju sve vrste ?elija. I posle ro?enja u organizmu se nastavlja stvaranje mati?nih ?elija, koje služe za obnovu ošte?enih tkiva u toku života, i to su adultne (odrasle) mati?ne ?elije.

Odakle se sve mati?ne ?elije uzimaju?

Mati?ne ?elije u ljudskom organizmu postoje od embrionalnog razvoja pa do kraja života u razli?itim tkivima ljudi. Mogu sedobiti iz krvi posteljice i pup?anika, kostne srži i periferne krvi. Kod odraslih ljudi najve?a je koncentracija u koštanoj srži i krvi. Uzimanje mati?nih ?elija iz koštane srži je veoma bolan i mukotrpan proces. U nekim slu?ajevima je ?ak potrebno više od 300 puta ubosti bedrenu kost radi uzimanja. Zbog svega toga, u poslednjih 15 godina u svetu je po?elo ?uvanje sopstvenih mati?nih ?elija uzetih iz krvi pup?anika posle ro?enja deteta. Te ?elije su izuzetno mlade i vitalne, a postupak njihovog prikupljanja je potpuno bezopasan i bezbolan. Uzorak krvi se uzima iz pup?anika po odvajanju deteta od majke posle samog poro?aja. Iz ovog uzorka se izoluju mati?ne ?elije, koje se nakon toga zamrzavaju na -196?C u gasovitoj fazi te?nog azota, a postupak se naziva krioprezervacija. Ovako sa?uvane mati?ne ?elije mogu da traju neograni?eno i što je veoma važno- ne stare, isti?e Fazlagi?.

?elije prikuplja akušer na poro?aju

Precudura uzimanja mati?nih ?elija iz pup?anika nije složena, nastvalja dr Mima Fazlagi?. Roditelji koji se odlu?e na ovu proceduru, nekoliko nedelja pred termin poro?aja, dobiju set za uzimanje i transport uzorka krvi iz pup?anika, koji porodilja nosi sa sobom na poro?aj. Postupak uzimanja uzorka krvi za mati?ne ?elije sprovodi akušer neposredno posle poro?aja, odnosno odvajanja i odnošenja novoro?en?eta. Uzorak se uzima iz dela pup?anika koji ostaje pri posteljici u specijalnu kesu koja je deo seta. Procedura je kratkotrajna, od 1 do2 minuta i bezbolna za majku i bebu. Ovako prikupljena krv se obezbe?uje i smešta u transportnu kutiju. Uzorak se do obrade ?uva isklju?ivo na sobnoj temperaturi (15-25?C). Rezultati o uspešnosti procedure mogu se znati tek posle obrade u laboratoriji. Statisti?ki, ova procedura je uspešna u 95% slu?ajeva.

Za le?enje cela porodica može da koristi mati?ne ?elije davaoca

Mati?ne ?elije iz pup?ane vrpce koje se ostavljaju posle ro?enja su ?elije novoro?en?eta. Ukoliko se primenjuju za terapiju kod tog deteta (autologno) one su u potpunosti podudarne. Velika je verovatno?a da su primenljive i kod druge osobe (alogeno), prvo za ro?ene bra?u ili sestre, ali i roditelji. U svakom slu?aju, kod alogeni?nih transplatancija, mora se prethodno izvršiti provera podudarnosti davaoca i primaoca (tipizacija).

Gde se u Srbiji uzimaju mati?ne ?elije?

Od septembra 2008. u Srbiji procedura uzimanja mati?nih ?elija se obavlja u skladu sa instrukci jom o uzimanju i transportu krvi iz pup?anika koju je izdalo Ministarstvo zdravlja Srbije. Prema ovoj instrukciji, zdravstvene ustanove, odnosno porodilišta, u kojima se uzimaju uzorci krvi iz pup?anika moraju imati dozvolu ministarstva zdravlja. Do sada su ove dozvole dobila porodilišta Narodni front, KC Srbije, KC Vojvodine, KBC Zvezdara i ZC Smederevo, Smederevska Pala nka, Sremska Mitrovica, Jagodina, a još nekoliko iz cele Srbije je u postupku dobijanja. Pored toga, osnovni podaci o budu?im roditeljima se dostavljaju Ministarstvu zdravlja radi dobijanja potrebnih saglasnosti. Ugovore sa bankom potpisuju oba budu?a roditelja ili bar budu?a majka. Ujedno, potrebna je i saglasnost Ministarstva i za slanje uzorka krvi u banku inostranstvu, objašnjava dr. Fazlagi?.

Izvor: Lepota i zdravlje

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2021-12-22

pregleda: