NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Procedura uzimanja maticnih celija

Procedura uzimanja maticnih celija

Mati?ne ?elije iz pup?ane vrpce uzimaju se u trenutku posle presecanja pup?anika izme?u majke i deteta.

Nakon ro?enja, grupe mati?nih ?elija, koje su se nalazile u krvi pup?ane vrpce, po?inju da se menjaju. Zato je poro?aj prilika koja se pruža samo jednom u životu, da se prikupe te neponovljive ?elije i sa?uvaju za eventualnu budu?u upotrebu.

O kompletnoj proceduri uzimanja i slanja mati?nih ?elija u centralnu laboratoriju u Belgiju, za portal Yumama, govorili su dr sci med. Mima Fazlagi?, ginekolog-akušer, nau?ni saradnik kompanije Cryo-Save i Spasoje Sredanovi? iz LIFE R.F. doo Beograd (ekskluzivni autorizovani partner kompanije Cryo-Save za Srbiju).

Roditelji koji odlu?e da sa?uvaju mati?ne ?elije svog deteta, posle kompletnog upoznavanja i dobijanja odgovora na sva pitanja u LIFE R.F. doo, potpisuju ugovor. Neposredno pred poro?aj dobijaju set za skupljanje krvi, koji omogu?ava lekaru da sakupi krv iz pup?anika. Da bi se osiguralo uspešno deponovanje uzorka mati?nih ?elija, veoma je važno pridržavati se procedure uzimanja i ?uvanja uzorka.

Procedura uzimanja mati?nih ?elija:

- odmah nakon poro?aja, potrebno je klemovati pup?anu vrpcu, na uobi?ajeni na?in. Potrebno je to u?initi što brže, kako bi uzorak imao ve?i broj mati?nih ?elija.

- pup?anu vrpcu prese?i izme?u dve štipaljke, a bebu skloniti iz sterilne sredine.

- potrebno je sterilisati pup?anu vrpcu na mestu na kome se ubada igla. Mesto uboda treba da bude nekoliko centimetara iznad štipaljke (kleme). Igla mora da bude povezana sa CPD sterilnom kesom za krv.

- ukoliko je mogu?e, potrebno je potpuno napuniti kesu (ona može da primi oko 250 mililitara ili 300 grama krvi), vode?i ra?una da minimum krvi u kesi mora da bude 80 mililitara (35 mililitara je CPD anti koagulant). Kada se završi postupak, potrebno je istisnuti preostalu krv iz creva u kesu.

- na crevu, pre isecanja igle, potrebno je vezati najmanje dva sigurnosna ?vora, kako bi se spre?ilo curenje tokom transporta. Iglu treba obavezno ise?i i odvojiti od kese.

- kesu je nekoliko puta potrebno okrenuti gore-dole, kako bi se pomešala krv i CPD antikoagulant. Potom se stavlja u priloženu kesu, koja spre?ava sekundarno curenje, a koja se nalazi u kompletu (ova kesa ima znak ´biohazard´). Potrebno je istisnuti vazduh iz kese pre nego što se pristupi njenom zatvaranju. Iz sigurnosnih razloga, kao i da bi roditelji bili sigurni da se mati?ne ?elije njihovog deteta ?uvaju zasebno, one ?e biti identifikovane pomo?u jedinstvenog bar koda. Roditelji dobijaju odgovaraju?i sertifikat sa identi?nim bar kodom.

- ovako upakovan uzorak se polaže u stiroporsku kutiju, i to tako što se na njeno dno stavlja jedno jastu?e sa plavim gelom, na njega se stavlja kesa sa uzorkom, a preko kese je potrebno staviti drugo jastu?e sa plavim gelom.

- stiroporska kutija se potom zatvara sopstvenim poklopcem i vra?a u originalnu kartonsku kutiju. Ovako spreman komplet se predaje kuriru ili roditelju deteta (ocu).

- krv iz pup?ane vrpce do momenta predaje kuriru mora da se ?uva isklju?ivo na sobnoj temperaturi. Uzorok se nipošto ne stavlja u frižider ili friz.

Cena - 1.800 evra

Ubrzo nakon poro?aja, krv iz pup?anika preuzima ovlaš?ena me?unarodna kurirska služba, ili je do Beograda donosi otac deteta, a potom se u najkra?em roku prosle?uje u centralnu laboratoriju u Belgiju.

Evropski lider me?u privatnim - porodi?nim bankama mati?nih ?elija, jeste belgijsko-holandska kompanija Cryo-Save. U ovoj banci se ?uva preko 115.000 uzoraka mati?nih ?elija iz celog sveta.

Tokom ispitivanja i pripreme, mati?ne ?elije se skladište po savremenoj tehnologiji i odre?uje se njihova koli?ina i kvalitet. Zatim se dele u dva suda i zamrzavaju na temperaturi nižoj od minus 180 stepeni, u gasovitoj fazi te?nog azota - na dve fizi?ki odvojene lokacije, zbog dodatne bezbednosti. To se zove krioprezervacija.

Lepo je znati da i u Srbiji postoji ovakva mogu?nost. A na vama je da odlu?ite da li želite, odnosno da li imate mogu?nost da iskoristite trenutak ro?enja vašeg deteta i sa?uvate njegove mati?ne ?elije - kao zalog za njegovo zdravlje u budu?nosti. Naravno, sa željom da nikada ne budu potrebne.

Uzimanje i ?uvanje krvi iz pup?anika nije pravo iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, pa troškove te procedure snose roditelji. Ukupni troškovi - koji obuhvataju transport, obradu, zamrzavanje i ?uvanje mati?nih ?elija, i to prvih 20 godina, kao i eventualnu dostavu u slu?aju potrebe, iznose oko 1.800 evra.

Raspolaganje mati?nim ?elijama je do punoletstva deteta u rukama roditelja, a nakon toga sva prava prelaze na dete ?ije su ?elije deponovane - pa ono može da odlu?i da li ?e nastaviti sa ?uvanjem ili ?e da raskine ugovor.

Izvor: Yumama

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2014-12-02

pregleda: