NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kako deca zovu svoje gej roditelje?

Kako deca zovu svoje gej roditelje?

Da li je odrastanje u istopolnoj porodici dodatan stres za dete, kako razlikovati mamu od tate, da li je ovo samo jedan od brojnijih problema sa kojima se deca tokom svog odrastanja u gej porodici suo?avaju?

Jedan od najpoznatijih gej parova današnjice koji ?ine Elton Džon i Dejvid Furniš, izjavio je da njihovo usvojeno dete ima razli?ita imena sa kojima ih oslovljava – tata i papa, što je znatno jednostavnija definicija od recimo one spomenute u filmu „The Kids are Alright“, gde lezbijski par (u tuma?enju Anet Bening i Džulijen Mur) traži od svoje dece da oba roditelja oslovljavaju sa mama. Na?in na koji deca oslovljavaju svoje gej roditelje odnedavno je postao prili?no važna tema. Iako lezbejski parovi imaju mnogo ve?e šanse da imaju decu, da li iz prethodnog braka, ili putem vešta?ke oplodnje, gej tate su i dalje retkost. Gej bra?ne i vanbra?ne veze, iako su u porastu, nemaju dugu tradiciju poput heteroseksualnih koje su imale stotine godina da jasno definišu odnose unutar porodice i na?in na koji ?e dete oslovljavati svoje roditelje.

Ve?ina homoseksualnih parova u?i svoju decu da ih zovu po imenu a ne po funkciji koju unutar veze obavljaju. Iako je mogu?e vaspitati decu da se koriste standardnim i opšteprihva?enim nazivima, ve?ina gej parova se odlu?uje na imena, pošto brojni slatkore?ivi nazivi vremenom postaju pomalo apsurdni, pogotovo kada dete do?e u ozbiljnije godine.

Sude?i po novope?enim gej parovima, na?eš?i nazivi koji se koriste su mama i mamice, kao i tata i tatice.

Ovo za ve?inu osoba koja sve posmatraju sa distance može predstavljati samo jednu veliku nepremostivu prepreku u odrastanju dece u istopolnim porodicama. Mnogi smatraju da je to samo po?etak dugog niza problema sa kojima ?e se dete tokom svog odrastanja suo?iti, prvo u školi a potom i na svim ostalim životnim poljima. Ali da li je zaista tako?

Deca koja odrastaju me?u homoseksualnim parovima nemaju problem sa samopoštovanjem, shvatanjem svog pola, niti imaju više emotivnih problema u odnosu na decu koja rastu u heteroseksualnim porodicama.

U Sjedinjenim Ameri?kim Državama, izme?u jednog ili šest miliona dece odgaja se u gej ili lezbejskim zajednicama. U pitanju su deca koja su usvojena ili je po sredi vešta?ka oplodnja. ,,Ve?ina istraživanja je pokazala iste rezultate. Vaspitanje u homoseksualnim se ne razlikuje od vaspitanja u heteroseksualnim porodicama. ?ak se može re?i da su deca iz homoseksualnih porodica u nekom smislu u prednosti’’ , pri?a Elen S. Perin, profesor pedijatrije na Medicinskom fakultet u Bostonu.

Rezultati istraživanja

Istraživa?i su pokušali da do?u do bitnih odrednica na osnovu 15 eksperimenata gde je u?estvovalo oko pet stotina dece. Sva ova istraživanja imala su za cilj da otkriju da li deca iz homoseksualnih porodica zaista imaju ose?aj srama, kako se nose sa socijalnom izolacijom i zadirkivanjem. Pitanja su se odnosila i na njihov doživljaj samopoštovanja i seksualne orijentacije, kao i njihovog odnosa prema ulozi suprotnog pola.

U ispitivanju koje je trajalo u periodu izme?u 1981. i 1994. godine u?estvovalo je 260 dece koju su odgajali lezbejski parovi. Vodilo se ra?una da budu u pitanju parovi koji više ne žive zajedno. Rezultati su pokazali da nema razlike u inteligenciji, ponašanju, shvatanju odnosa sa vršnjacima, niti se naziru bilo kakvi psihi?ki poreme?aji.

“Neka istraživanja pokazala su da deca nakon razvoda heteroseksualnih roditelja imaju više problema. Ustanovljeno je da imaju problema sa disciplinom, samopoštovajem i socijalnom adaptacijom kako u školi tako i kod ku?e”, navodi Elen S. Perin.

Ipak, jedno istraživanje gde je u?estvovalo 37 dece razvedenih majki, bilo da su u pitanju lezbejke ili žene heteroseksualne orijentacije, pokazalo je da nema razlike u ponašanju, shvatanju razlike polova, niti u ponašanju prema vršnjacima.

Druga dva istraživanja, gde je u?estvovalo više od stotinu parova, pokazala su da homoseksualni parovi imaju ve?u podršku svoje porodice i prijatelja, te da je podela ku?nih poslova jednaka. “Lezbejski parovi podelu zaduženja u ku?i vrše vrlo pravi?no. Zato su njihova deca maje agresivna, pažljivija prema vršnjacima i tolerantnija na promene”, objašnjava Perin.

Emotivne teme

Rajona Malona, odgajale su dve mame, ali je ipak održao kontakt sa svojim ocem. Iako u po?etku nije imao problem sa shvatanjem svoje porodice, vremenom je po?eo da se ose?a veoma usamljeno. Problem je bio što su druženja u njihovoj ku?i bila svedena homoseksualne parove. Još jedan problem bio je to što su se njegove majke ponašale previše zaštitni?ki jer je okolina upirala prstom u njih.

Budu?i da su sva ova istraživanja ra?ena samo na osnovu doživljaja samog istraživa?a, savetuje se da se da naredna posmatranja budu više odmerena. Neophodno je da pedijatri shvate da postoje razli?ita odstupanja u porodicama, jedino tako mogu dati adekvatan savet pri odgajanju dece.

Izvor: B92

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-08-06

pregleda: