NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Sest Labudova

Bajka o Sest Labudova

Sest Labudova

<div class="content clearfix">

<div>

<div style="text-align: justify;">

Lovio jednom neki kralj u jednoj velikoj &scaron;umi i gonio divlja&#269; tako žustro da niko od<br />

njegovih ljudi nije mogao da ga slijedi. Kad se približi ve&#269;e, zaustavi se i pogleda oko<br />

sebe. Tada vidje da je zalutao. Tražio je izlaz, ali ga ne na&#273;e. Tada spazi jednu ženu koja<br />

je tresla glavom, i koja nai&#273;e kraj njega. To bija&scaron;e vje&scaron;tica.<br />

&ndash; Draga ženo &ndash; re&#269;e joj on &ndash; možete li mi pokazati put kroz &scaron;umu?<br />

&ndash; Da, gospodine kralju &ndash; odgovori ona &ndash; ali pod jednim uslovom. Ako ga ne ispunite,<br />

ne&#263;ete nikada iza&#263;i iz &scaron;ume i mora&#263;ete tu i da umrete od gladi.<br />

&ndash; Kakav je to uslov? &ndash; upita kralj.<br />

&ndash; Ja imam k&#263;er &ndash; re&#269;e stara &ndash; koja je toliko lijepa da je ne možete na&#263;i na svijetu. Ona je<br />

dostojna da postane va&scaron;a žena. Ako ho&#263;ete da je u&#269;inite gospo&#273;om kraljicom, pokaza&#263;u<br />

vam put iz &scaron;ume.<br />

Kralj iz straha pristade, i stara ga odvede u svoju ku&#263;icu, gdje je njena k&#263;erka sjedjela<br />

pored vatre. Ona do&#269;eka kralja kao da ga je o&#269;ekivala. On se uvjeri da je vrlo lijepa, ali<br />

mu se ipak ne dopade pa ne moga&scaron;e da je gleda bez groze. Po&scaron;to podiže djevojku na<br />

svoga konja, pokaza mu stara put i kralj se vrati u svoj kraljevski dvorac gdje proslavi&scaron;e<br />

vjen&#269;anje.<br />

Kralj je bio ve&#263; jednom oženjen i sa svojom prvom ženom imao je sedmero djece, &scaron;est<br />

sinova i jednu k&#263;er, i on ih je volio iznad svega na svijetu. Po&scaron;to se sada bojao da ma&#263;eha<br />

ne&#263;e dobro postupati s njima, ili da &#263;e ih &#269;ak i mu&#269;iti, odvede ih u jedan usamljeni zamak,<br />

koji je bio u sredini jedne &scaron;ume. Dvorac je bio tako skriven, a put je bilo tako te&scaron;ko na&#263;i,<br />

da ga ni on sam ne bi na&scaron;ao da mu jedna vila nije poklonila &#269;udotvorno klup&#269;e konca.<br />

Uvijek bi klup&#269;e bacio preda se, ono se samo odmotavalo i pokazivalo mu put.<br />

Ali, kralj je &#269;esto i&scaron;ao svojoj dragoj djeci, tako da je njegovo odsustvovanje palo kraljici<br />

u o&#269;i. Ona je bila radoznala i htjede da sazna &scaron;ta on sasvim sam radi u &scaron;umi. Dade<br />

njegovim slugama mnogo novaca i oni joj odado&scaron;e tajnu. Ispri&#269;a&scaron;e joj i o klup&#269;etu koje<br />

jedino može da pokaže put. Ona nije imala mira dok nije doznala gdje kralj &#269;uva ovo<br />

klup&#269;e. Zatim sa&scaron;i male svilene ko&scaron;uljice, a kako je od svoje majke nau&#269;ila vradžbine,<br />

u&scaron;ila je u njih &#269;ini.<br />

Kad kralj jednom ode u lov, ona uze ko&scaron;uljice i ode u &scaron;umu. Klup&#269;e joj pokaziva&scaron;e put.<br />

Djeca, koja su izdaleka opazila da neko dolazi, pomisli&scaron;e da je to njihov dragi otac, i od<br />

silne radosti mu potr&#269;a&scaron;e u susret. Ona prebaci preko svakog po jednu ko&scaron;uljicu, i &#269;im<br />

ko&scaron;uljica dodirnu njihovo tijelo, pretvori&scaron;e se oni u labudove i odletje&scaron;e preko &scaron;ume.<br />

Kraljica se vrati ku&#263;i presre&#263;na. Vjerovala je da se oslobodila svojih pastor&#269;i&#263;a.<br />

Ali djevoj&#269;ica nije potr&#269;ala za bra&#263;om u susret, i ona o njoj nije ni&scaron;ta znala. Sutradan<br />

do&#273;e kralj i htjede da posjeti svoju djecu. Ali ne na&#273;e nikoga sem djevoj&#269;ice.<br />

&ndash; Gdje su tvoja bra&#263;a? &ndash; upita kralj.<br />

&ndash; Ah, dragi o&#269;e &ndash; odgovori ona &ndash; oni su oti&scaron;li, a mene su ostavili samu. I ispri&#269;a mu da je<br />

sa svoga prozor&#269;i&#263;a vidjela da su njena bra&#263;a kao labudovi odletjeli preko &scaron;ume. Pokaza<br />

mu i pera koja su pala u dvori&scaron;te, a koja je ona pokupila. Kralj se rastuži, ali nije ni<br />

pomislio da bi to nedjelo izvr&scaron;ila kraljica. Po&scaron;to se pla&scaron;io da mu i djevoj&#269;icu ne otmu,<br />

povede je sa so&not;bom. Ali ona se bojala ma&#263;ehe i zamoli kralja da jo&scaron; samo ovu no&#263;<br />

ostane u &scaron;umskom dvorcu.<br />

Sirota djevoj&#269;ica je mislila: &quot;Meni ovdje vi&scaron;e nema opstanka. Po&#263;i &#263;u da tražim svoju<br />

bra&#263;u.&quot; Kad se spustila no&#263;, pobježe i po&#273;e pravo u &scaron;umu. I&scaron;la je neprestano, cijelu no&#263; i<br />

cijeli dan, dok od umora nije mogla dalje. Tada spazi lova&#269;ku kolibu, pope se gore i na&#273;e<br />

sobicu sa &scaron;est kreveti&#263;a, ali se ne usudi ni u jedan da legne, ve&#263; se zavu&#269;e pod jedan, te<br />

leže na tvrdi pod gdje htjede da provede no&#263;.<br />

Kad je ve&#263; sunce, trebalo da za&#273;e, &#269;u &scaron;um i ugleda &scaron;est labudova kako uletje&scaron;e kroz<br />

prozor. Oni sjedo&scaron;e na pod i duvahu jedan drugoga dok ne oduva&scaron;e sve perje, a svoju<br />

labudovu kožu svuko&scaron;e kao ko&scaron;ulju. Tada ih djevoj&#269;ica pogleda i poznade svoju bra&#263;u,<br />

obradova se i izmili ispod kreveta. Ni bra&#263;a se nisu manje obradovala kad spazi&scaron;e svoju<br />

sestricu. Ali je njihova radost bila kratka vijeka.<br />

&ndash; Ti ne može&scaron; ostati ovdje &ndash; reko&scaron;e joj &ndash; ovo je razbojni&#269;ko preno&#263;i&scaron;te, kad do&#273;u ku&#263;i i<br />

na&#273;u te, ubi&#263;e te.<br />

&ndash; Zar me ne možete za&scaron;tititi? &ndash; upita sestrica.<br />

&ndash; Ne &ndash; odgovori&scaron;e bra&#263;a &ndash; jer mi možemo svako ve&#269;e samo &#269;etvrt sata da skinemo na&scaron;e<br />

labudove kože, a poslije se opet pretvaramo u labudove.<br />

Sestrica pla&#269;u&#263;i re&#269;e:<br />

&ndash; Zar se ne možete spasti?<br />

&ndash; O, ne &ndash; odgovori&scaron;e oni. &ndash; Uslovi su prete&scaron;ki. &Scaron;est godina ti ne smije&scaron; da progovori&scaron;, ni<br />

da se smije&scaron;, a za to vrijeme mora&scaron; da nam isplete&scaron; &scaron;est ko&scaron;uljica od cvjetova narcisa.<br />

Progovori&scaron; li samo jednu rije&#269;, trud je uzaludan.<br />

Dok su bra&#263;a to govorila, pro&scaron;lo je &#269;etvrt sata, i oni kao labudovi izletje&scaron;e kroz prozor.<br />

Djevoj&#269;ica je donijela &#269;vrstu odluku da oslobodi svoju bra&#263;u pa makar je to stalo života.<br />

Ona napusti lova&#269;ku ku&#263;u, ode u sredinu &scaron;ume, sjede na jedno drvo i tu provede no&#263;.<br />

Sutradan je brala narcise, pa otpo&#269;e da plete. Govoriti nije imala s kime, a za smijeh nije<br />

imala volje. Ona je sjedjela i gledala samo svoj posao.<br />

Po&scaron;to je tu ve&#263; dugo boravila, dogodi se da je kralj te zemlje lovio u &scaron;umi i njegovi lovci<br />

do&#273;o&scaron;e do drveta na kome je sjedjela djevoj&#269;ica. Oni je pozva&scaron;e i reko&scaron;e:<br />

&ndash; Ko si ti?<br />

Ali ona ne odgovori.<br />

&ndash; Si&#273;i dolje &ndash; reko&scaron;e oni &ndash; ne&#263;emo ti ni&scaron;ta nažao u&#269;initi.<br />

Ali ona samo klimnu glavom. A po&scaron;to su oni i dalje navaljivali s pitanjima, baci im svoja<br />

zlatnu ogrlicu misle&#263;i da &#263;e ih time zadovoljiti. Ali, oni nisu popu&scaron;tali. Nato im ona baci<br />

svoj pojas, a kad ni to nije pomoglo, podvezice, i dalje sve &scaron;to je imala na sebi i &#269;ega se<br />

mogla li&scaron;iti. Tako je ostala samo u svojoj ko&scaron;uljici. Ali se time nije mogla osloboditi<br />

lovaca. Oni se pope&scaron;e na drvo, skido&scaron;e djevoj&#269;icu i odvedo&scaron;e je kralju. Kralj re&#269;e:<br />

&ndash; Ko si ti? &Scaron;ta radi&scaron; na drvetu?<br />

Ali ona nije odgovarala. On ju je pitao na svim jezicima koje je znao, ali ona ostade<br />

nijema kao riba. Po&scaron;to je bila tako lijepa, kralja to dirnu i on je mnogo zavolje. Ogrnu joj<br />

svoj kaput, uze pred sebe na konja i odvede u svoj zamak. Tada naredi da joj obuku<br />

skupocjene haljine, te je u svojoj ljepoti blistala kao vedar dan. Ali od nje se nije mogla<br />

izvu&#263;i ni jedna rije&#269;. Za stolom je posadi pored sebe. Njena skromnost i dobrota toliko su<br />

mu se dopadale da je rekao:<br />

&ndash; Jedino njom želim da se oženim i ni jednom drugom na svijetu. Poslije nekoliko dana<br />

vjen&#269;ao se s njom.<br />

Ali kralj je imao opaku majku koja je bila nezadovoljna ovom ženidbom i koja je<br />

govorila ružno o mladoj kraljici.<br />

&ndash; Ko zna odakle je ova djevoj&#269;ura &ndash; re&#269;e ona &ndash; kad ne može da govori. Ona nije dostojna<br />

kralja.<br />

Kroz godinu dana, kad kraljica donese na svijet prvo dijete, stara joj ga oduze, a njoj, dok<br />

je spavala, namaza usta krvlju. Onda ode kralju i optuži je da je ljudožderka. Kralj to nije<br />

htio da vjeruje niti je htio da joj se i&scaron;ta nažao u&#269;ini. A ona je stalno sjedjela i plela ko&scaron;ulje<br />

i nije se obazirala ni na &scaron;ta drugo. Idu&#263;eg puta, kada rodi lijepog dje&#269;aka, izvr&scaron;ila je<br />

neiskrena svekrva istu prevaru. Ali kralj se nije mogao odlu&#269;iti da njenim rije&#269;ima<br />

povjeruje. Govorio je:<br />

&ndash; Ona je suvi&scaron;e dobra da bi mogla da u&#269;ini tako ne&scaron;to. Kad ne bi bila nijema, i kad bi<br />

mogla da se brani, dokazala bi svoju nevinost.<br />

Ali kada je stara po tre&#263;i put otela novoro&#273;eno dijete i kada je optužila kraljicu koja u<br />

svoju odbranu nije izrekla ni jednu jedinu rije&#269;, kralj nije mogao druga&#269;ije ve&#263; morade da<br />

je preda sudu, koji je osudi na smrt.<br />

A kad do&#273;e dan kada je trebalo da se izvr&scaron;i presuda, to bija&scaron;e upravo i posljednji dan od<br />

onih &scaron;est godina za vrijeme kojih ona nije smjela ni da govori ni da se smije kako je<br />

oslobodila svoju dragu bra&#263;u od &#269;ini. Svih &scaron;est ko&scaron;uljica bile su gotove, samo je na<br />

posljednjoj nedostajao rukav&#269;i&#263;. Kad su je doveli do loma&#269;e, ona položi ko&scaron;ulje na svoju<br />

ruku, a kad je stala gore i kad je ba&scaron; trebalo da se upali vatra, osvrnu se unaokolo. Tada<br />

doletje &scaron;est labudova. Ona vidje da se njihovo spasenje približava i njeno srce od radosti<br />

zakuca brže. Labudovi doletje&scaron;e do nje i spusti&scaron;e se da bi mogla da im prebaci ko&scaron;ulje.<br />

Kad su ih ko&scaron;ulje dotakle, spado&scaron;e labudove kože. Njena bra&#263;a stajala su pred njom, a<br />

bila su mila i lijepa. Samo najmla&#273;i nije imao lijevu ruku, a mjesto nje imao je na le&#273;ima<br />

labudovo krilo. Oni su se veselili, a kraljica ode kralju i re&#269;e:<br />

&ndash; Najdraži mužu, sada smijem da govorim i da ti otkrijem da sam nevina i krivo<br />

optužena.<br />

Tada mu ispri&#269;a o prevari stare koja je odvela i sakrila troje djece. Na veliku radost<br />

kraljevu dovedo&scaron;e ih sada, a opaka svekrva je za kaznu privezana za loma&#269;u i spaljena u<br />

pepeo. A kralj i kraljica sa njeno &scaron;estoro bra&#263;e živjeli su dugo godina u sre&#263;i i miru.</div>

</div>

</div>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-28

pregleda:

ključne reči: price za decu bajke sest labudova