NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Lepo je biti dete

Prica za decu od Desanke maksimovic

Lepo je biti dete

<p>

<span style="font-family: TimesNewRoman; font-size: 14pt;"><span style="font-family: %value; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></span><span style="font-family: TimesNewRoman; font-size: 14pt;"><span style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Po</span></span><span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"> ceo dan Mara viri kroz plot svoga dvori&scaron;ta u obli?nji park. <span lang="PL">Daleko u krugu gde stoji pesak deca se igraju. Do Mare dopiru zvonki razdragani glasovi. &#268;uje se kako zvone limene kantice na svojim dr&scaron;kama, pucketaju to&#269;kovi kolica na pesku i ska&#269;u lopte negde na utabanoj stazi. </span><span lang="IT">A Mara nema ni brata ni sestre niti kakve male susede da bi se s njima poigrala. </span><span lang="PL">I &scaron;to je najgore, mama polaze&#263;i zaklju&#269;a kapiju, da dete ne bi moglo samo iza&#263;i na </span></span><span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">ulicu.</span><br />

<span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Viri tako Mara kroz pukotinu plota i &#269;ini joj se da &#269;uje kako lopte skaku&#263;u&#263;i deklamuju:</span><br />

<br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">Lepo li je skakati</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">po uzanoj stazi,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">po travi se valjati.<br />

Pazi, Maro, pazi!</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">&nbsp;</span></i></span><br />

<span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">A kante zveckaju:</span><br />

<br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">Lepo se je br&#269;kati</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">po &#269;esmenoj vodi,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">po pesku se brljati.</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">Hodi, Maro, hodi!</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">&nbsp;</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><span lang="PL">Kad se mama vrati ku&#263;i, jedva odvoji Maru od plota. </span><span lang="IT">Ponekad poku&scaron;a s detetom da se igra, ali ne ume. Ne znaju to sve mame. Kad je bila mala, nije to nau&#269;ila, jer ni nju nije imao ko da vodi na de&#269;je igrali&scaron;te niti joj je ko kupovao igra&#269;ke.</span></span><br />

<span lang="IT" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">&nbsp;</span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><span lang="IT">No&#263;u kad se umorna iza sna trgne, u&#269;ini se mami kao da u detinjem disanju &#269;uje uzdahe:</span><br />

<br />

<i><span lang="IT">Ja sam jo&scaron;te sasvim mala,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">s decom bi se poigrala,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="PL">izme&#273;u cve&#263;a na slobodi.</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="NL">U igru me, mama, vodi!</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="NL">&nbsp;</span></i></span><br />

<span lang="NL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Pre nego po&#273;e na rad, mama na&#273;e poneku staru stvar, da detetu bude igra&#269;ka: pru?i mu probu&scaron;eni lonac ili si&#273;e u podrum da iznese zar&#273;ali obru&#269; sa bureta. Mara drvenim patrljkom goni neko vreme obru&#269; po &nbsp;pokaldrmljenom dvori&scaron;tu, ali kako nema dovoljno prostora, obru&#269; svaki &#269;as udari u zid, plot ili prag i preturi se. Zato se ona brzo zadovolji svojom igra&#269;kom pa se kao &#269;i&#269;ak opet uhvati za plot i ostane tako dok se mama ne vrati. A mami se svaku no&#263; &#269;ini kako uzdi&scaron;e i moli je da je odvede u park me&#273;u decu, pa smi&scaron;lja kako bi to mogla u&#269;initi.</span><br />

<span lang="NL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Nedeljom, istina, i siroma&scaron;ne i zaposlene majke vode svoju decu u park, ali se Marinoj mami, koja preko nedelje kod drugog radi toliko nagomila posla u svojoj ku&#263;i, da sve to mora nedeljom da posvr&scaron;ava. Kad bi ina&#269;e okrpila i oprala Marino rublje, kad bi izvetrila i isun&#269;ala ku&#263;u, po&#269;istila i popravila sve &scaron;to se preko nedelje uprlja.</span></p>

<p>

<span lang="NL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">&nbsp;</span></p>

<p>

<br />

<span lang="NL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Ali je dete svaki dan molilo da ga izvede u igru me&#273;u drugu decu, te mama jedne nedelje ustane rano, rano, i uze da umotava neke krpe od Marine stare haljine u &#269;vrsto klup&#269;e. Kad se Mara probudi, kraj nje je stajala krpena, crvena lopta, a obru&#269; od bureta bio je izriban i svetlio se kao nov i kraj njega stojala nova novcata palica odeljana od mladog pruta.</span><br />

<span lang="NL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Sem toga, ve&#263; je dvori&scaron;te bilo po&#269;i&scaron;&#263;eno i su&scaron;ila se na jasnom suncu iza ku&#263;e Marina ko&scaron;ulja i &#269;arape.</span><br />

<span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Mama uze dete za ruku i povede ga u park. Iz njene ko&scaron;tunjave, nesavitljive &scaron;ake detinja &scaron;a&#269;ica je svaki &#269;as klizila i sitni detinji koraci su jedva stizali mamu, koja je i u &scaron;etnji brzo kora&#269;ala. A u parku je ve&#263; vrilo od dece. Pesak u krugu je li&#269;io na ogroman &scaron;aren mravinjak.</span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><span lang="PL">Mama sede na prvu klupu boje&#263;i se da Mara ne po?eli sjajne i zvonke kupovne igra&#269;ke dece &scaron;to su se u velikom krugu igrala. Gone&#263;i, me&#273;utim, svoj veliki obru&#269; dete se brzo na&#273;e tamo i stade o&#269;arano. </span><span lang="IT">Okolo su tr&#269;ali drveni konji&#263;i, crveni, ?uti, i plavi. Zajapurene devoj&#269;ice punile su peskom svoje kante. Svetla lica gumenih lopti poskakivala i valjala se po travi.</span></span><br />

<span lang="IT" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">Jurile su sve vrste to&#269;kova i kolica i kola. I Mari se &#269;inilo da se sve te igra&#269;ke i deca u horu vesele:</span><br />

<br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">Lepo li je dete biti,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">dan u igri provoditi,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">i imati lopte nove</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">i konji&#263;e i to&#269;kove.</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">&nbsp;</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><span lang="IT">Mara se zagleda u belu devoj&#269;icu &scaron;to je u naru&#269;ju dr?ala ogromnu loptu i vozila u kolicima lutku. Bilo bi tako lepo poigrati se loptom koja ume da odska&#269;e. Marina je, istina, bila velika, ali gde bi pala, tu bi se i zaustavila, &#269;inila se nekako bolesna i umorna. Bela devoj&#269;ica utom svoju loptu ispusti i Mara potr&#269;a da se njome malo poigra. Pod ru&#269;icama oseti glatku elasti&#269;nu gumu i u&#269;ini joj se da dr?i neko ?ivo bi&#263;e koje di&scaron;e. </span><span lang="PL">Ali ta je radost bila </span></span><span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">kratka. Bela devoj&#269;ica se ustremi i ote joj svoju igra&#269;ku. Na stazi su stajala bez gospodara kolica natovarena peskom, i Mara htede da ih malo povoza. Ali samo &scaron;to je tri koraka kora&#269;ila, pojavi se rumeni de&#269;ak i uze joj ih. Ona onda ugleda na klupi lutku koju je merila do sada jer se njena sopstvenica prljala gra&#273;enjem ku&#263;e od peska. Bilo je neobi&#269;no slatko dr?ati porculansku, u svilu obu&#269;enu lutku; me&#273;utim, ne&#269;ije je ruke istrgo&scaron;e iz Marinih ruku: </span><span lang="IT" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">&#269;uvarica devoj&#269;ice se bojala da je Mara ne pokvari.</span><br />

<span lang="IT" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">I tako, &#269;ega god bi se dotakla, otimali su joj, a okolo su igra&#269;ke u horu zveckale:</span><br />

<br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">Lepo li je biti dete:</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="NO-BOK">&scaron;to ?elite, to i smete:</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="SV">kupuju vam mama, baka</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="SV">svakog dana igra&#269;aka.</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="SV">&nbsp;</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><span lang="IT">Mari se sve to toliko tu?no u&#269;ini da udari u glasan, gorak pla&#269;. </span><span lang="PL">Mama dotr&#269;a, uze je na ruke i odnese na klupu daleko od glavnog kruga. ?ele&#263;i da je razveseli ona joj pokaziva&scaron;e kako se i njenom loptom mo?e lepo igrati bacaju&#263;i uvis i do&#269;ekuju&#263;i je u ruke, zatim joj pokaza kako i njen obru&#269; mo?e daleko da se kotrlja a da ne padne.</span></span><br />

<span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">U blizini su se igrala jo&scaron; neka deca &#269;ije igra&#269;ke su kao i Marine bile doma&#263;a rukotvorina i stare u podrumu ba&#269;ene stvari. To su bile &scaron;olje bez dr&scaron;ke i okrnjene tacne, slomljene ma&scaron;ice i vilju&scaron;ke, raznizane, razne boje i oblika &#273;in&#273;uve, krpene lutke i lopte. Devoj&#269;ica &scaron;to se igrala &scaron;tipaljkom za rublje i &scaron;oljom bez dr&scaron;ke pru?i Mari &scaron;olju pozvav&scaron;i je da stru?u pesak iz jarka pokraj staze. To Maru ute&scaron;i, jer se na &scaron;olji smejala neka beba, a &scaron;tipaljkom se moglo vrlo dobro &#269;eprkati po zemlji. Uskoro se njima dvema pridru?i&scaron;e i druga deca sa svojim krnjavim igra&#269;kama i na&#269;ini se veseo ?agor kao i u velikom krugu. De&#269;aci kopaju&#263;i starim kutla&#269;ama na&#269;ine &#269;itavu kulu od peska, a krpane lopte kao da dobi&scaron;e mala krila u rukama veselih devoj&#269;ica. &#268;ak je i poneko dete iz velikog kruga ostavljalo svoje lakovane igra&#269;ke prilazilo </span><span lang="IT" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">deci &scaron;to su se igrala oko Mare.</span><br />

<span lang="PL" style="font-family: %value; font-size: 10pt;">A mama je oslu&scaron;kivala kako nedaleko iza granja zveckaju limene kantice:</span><br />

<br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">Lepo li je dete biti,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i><span lang="IT">dan u igri provoditi,</span></i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i>i imati lopte nove</i></span><br />

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i>i konji&#263;e i to&#269;kove.</i></span></p>

<p>

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i>&nbsp;</i></span></p>

<p>

<span style="font-family: %value; font-size: 10pt;"><i>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Desanka Maksimovi&#263;</i></span></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-30

pregleda:

ključne reči: price za decu bajke desanka maksimovic lepo je biti dete