NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Kci vilinog konjica

Bajke Desanke Maksimovic

Kci vilinog konjica

<p>

Po&#273;ite kroza &scaron;umu stazom pravo, onda skrenite desno, pa kod jaruge levo zaobi&#273;ite &scaron;umarevu ku&#263;u, i opet krenite desno, pa kad najzad udarite jo&scaron; jednom ulevo, u pravcu stare bukve, tamo je panj gde zivi k&#263;i vilinog konjica. Ona je mala, mala devoj&#269;ica, vesela i prozra&#269;na kao vilin konjic. Svi do poslednjeg stvora u njenoj okolini vole je i maze. Bube, pauci, komarci, svici, mravi i patuljci rado se s njom igraju. Kad po&#273;e daleko u &scaron;umu, patuljci je &#269;uvaju da se ne upla&scaron;i vuka ili medveda.<br />

Kad padne mrak, svici dolete da joj svetle. Kad zadrema, komarci i p&#269;ele zuje, da je &scaron;to pre uspavaju. Ako joj se voza, mravi od &#269;a&scaron;ica zira naprave kolica pa se po njih dvadeset upregne, da bi mogli juriti kao strela. Ako zazeli da se ljulja, pauci na&#269;ine za&#269;as ljulja&scaron;ke, obese ih o kakvu gran&#269;icu, i mala k&#263;i vilinog konjica se nji&scaron;e na njoj po &#269;itav dan.<br />

Ali se jednog jutra mala nesta&scaron;nica iskrade od svojih drugova i sama pobeze na reku.<br />

Htelo joj se da se malo po vodi provoza. Sedne na list bukve &scaron;to je stajao u vodi kraj obale i otisne se na njemu kao na &#269;am&#269;i&#263;u niz talase. Plovila je tako ona, plovila, i bila mnogo vesela, posmatraju&#263;i krajeve kroz koje je tekla reka. Ze&#269;evi sa obale su je zadivljeno gledali, nikad nisu videli tako male devoj&#269;ice. Patke &scaron;to ih je sretala duboko su joj se klanjale, a ptice letele kraj nje obalom.<br />

&nbsp;</p>

<p style="text-align: justify;">

Sve je bilo ne moze biti lep&scaron;e, ali nesre&#263;a se uvek iznenada dogodi. Nai&scaron;av&scaron;i na nekakvu maticu, &#269;amac joj se prevrne i ona upadne u reku te se udavi. A posle nekog vremena talasi izbace na obalu telo male k&#263;eri vilinog konjica. Tuda slu&#269;ajno nai&#273;e vrabac, njen sused, pa kad vidi da je sirota mala devoj&#269;ica umrla, prhnu odmah da javi njenim prijateljima. Tako se glas o njenoj smrti ra&scaron;iri brzo po &scaron;umi, i patuljci brzo otr&#269;e da odnesu glas njenom ocu, vilinom konjicu. Tr&#269;ali su &scaron;to su igda mogli i na&#273;u ga kraj nekog potoka. &#268;im &#269;u &scaron;ta se dogodilo njegovoj devoj&#269;ici, vilin konjic pojuri na livadu gde je lezalo njeno telo, ali se patuljcima &#269;inilo da ne leti dovoljno brzo.<br />

&ndash; Vilin konjic je nemilosrdan re&#269;e prvi patuljak glasno pla&#269;u&#263;i &ndash; on ne zali svoju k&#263;er.<br />

&ndash; On sada razmi&scaron;lja o na&#269;inu kako &#263;e je oziveti &ndash; primeti drugi.<br />

<br />

<br />

&#268;im su stigli na livadu kraj reke i &#269;im je vilin konjic oslu&scaron;nuo srce male utopljenice, zamolio je patuljke da odmah prona&#273;u isto&#269;ni vetar i dovedu ga na livadu, jer ako ga pre ve&#269;eri ne na&#273;u i devoj&#269;ica zano&#263;i obamrla, niko joj vi&scaron;e ne moze pomo&#263;i.<br />

&#268;uv&scaron;i ovo, pojure patuljci i svi njeni drugi prijatelji da traze isto&#269;ni vetar, ali, kao za pakost, od njega ni traga ni glasa, jer je ve&#263; bilo prevalilo podne. Jedva u zlo doba, kad se sunce stalo kloniti zalasku, na&#273;u ga u jaruzi, zavukao se i &#263;uti.<br />

&ndash; Mala k&#263;i vilinog konjica je umrla, hajde brzo do nje, jer &#263;e skoro no&#263; &ndash; doviknu mu patuljci.<br />

I vetar je mnogo voleo ljubimicu patuljaka i buba, pa se odmah digne iz jaruge i brzo, za tren oka, na&#273;e se na livadi. Ugledav&scaron;i ga, vilin konjic ga zagrli preklinju&#263;i:<br />

&ndash; Ozivi moju malu k&#263;er, molim ti se, ozivi &scaron;to pre, jer &#263;e za koji &#269;as za&#263;i sunce i bi&#263;e kasno. Ozivi mi je, ti jedini to moze&scaron; u&#269;initi.<br />

A isto&#269;ni vetar stade prvo tiho, tiho, pa onda sve ja&#269;e duvati u krioca obamrle devoj&#269;ice, ne bi li ih pokrenuo. Zanjiha se od njegova daha okolna trava, potom &scaron;umica oko livade, a krila male devoj&#269;ice jo&scaron; lezahu nepomi&#269;na. Njeni drugari, misle&#263;i da je ni vetar ne moze oziveti, stanu plakati neute&scaron;no. Uto on jo&scaron; jednom iz sve snage dunu, a njena krilca se lagano pokrenu, o&#269;i joj se za&#269;u&#273;eno otvore kao kod dece probu&#273;ene iz dubokog sna.<br />

<br />

<br />

&ndash; Ozivela je, ozivela! &ndash; povi&#269;u radosno njeni prijatelji patuljci, a vilin konjic je uze u naru&#269;je i obasu je poljupcima.<br />

Kad se isto&#269;ni vetar opet vratio u jarugu, posade mravi svoju ljubimicu u kolica na&#269;injena od zirove &#269;a&scaron;ice i povezu je njenoj ku&#263;i. Kraj kola po&#273;u svici sa svojim sve&#263;icama, jer je ve&#263; padao mrak, bube udese najlep&scaron;u svirku, a vilin konjic se vrati na potok kraj koga je obi&#269;no no&#263;ivao.<br />

<br />

<br />

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<em>&nbsp; Desanka Maksimovi&#263;</em></p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-27

pregleda:

ključne reči: price za decu bajke desanka maksimovic kci vilinog konjica