NaslovnaUlogujte seRegistrujte se
 

Zlatoruni ovan

Srpska verzija grčkog mita Zlatno runo (Vuk Karadžić, 1853.) Glavni junak, sin siromasnog lovca, muke muci pokusavajuci da ostvari nemoguce zamisli zlog cara i jos goreg mu savetnika. jedna mudra devojka mu pomaze i on uspeva da se dokaze i na kraju ozeni carevom kci.

Zlatoruni ovan

<p>

Bio jedan lovac, pa kad jednom otide u lov na planinu, izi&#273;e preda njega ovan sa zlatnom vunom. Lovac kad ga opazi potegne iz pu&scaron;ke da ga ubije, a ovan se zatr&#269;i te njega pre rogovima ubije. Lovac padne na mestu mrtav, i dru&scaron;tvo njegovo kada ga posle na&#273;e, ne znaju&#263;i ko ga je ubio, odnese ga ku&#263;i i ukopa. Posle toga žena ovoga lovca obesi njegovu pu&scaron;ku o klin. Kad joj se sin opa&scaron;e snagom, on zai&scaron;te od matere onu pu&scaron;ku da ide s njom u lov, a mati mu je ne htedne dati govore&#263;i:</p>

<p>

- Nipo&scaron;to, sinko! Otac je tvoj poginuo s tom pu&scaron;kom, pa ho&#263;e&scaron; i tebi glave da do&#273;e?</p>

<p>

Jednom on ukrade pu&scaron;ku i otide u lov. Kad do&#273;e u &scaron;umu, onaj ovan sa zlatnom vunom izi&#273;e i preda nj, pa mu re&#269;e:</p>

<p>

- Tvoga sam oca ubio, pa &#263;u itebe.</p>

<p>

A ovaj se upla&scaron;i pa rekne: &#39;&#39;Pomozi, bože!&#39;&#39; &ndash; i nategne pu&scaron;ku te ubije ovna. Sad se obraduje gde je ubio zlatoruna ovna &scaron;to ga u carstvu nema, pa zdere kožu s njega i odnese ku&#263;i. Malo po malo pro&#269;uje se to do cara, i car zapovedi da mu se odnese ta koža da vidi kakvih jo&scaron; zverova ima u njeogovu carstvu. Kad onaj momak odnese kožu i caru pokaže, car mu re&#269;e:</p>

<p>

- I&scaron;ti &scaron;ta ho&#263;e&scaron; da ti dam za kožu.</p>

<p>

A on mu odgovori:</p>

<p>

- Ne&#263;u je prodati nipo&scaron;to.</p>

<p>

U onoga cara bio je doglavnik stric onoga momka, pa svome sinovcu nije bio prijatelj, ve&#263; zlotvor. On re&#269;e caru:</p>

<p>

- Kad on ne&#263;e tebi tu kožu da d&acirc;, gledaj da mu skrhamo vrat, zapovedi mu da u&#269;ini &scaron;tone može biti.</p>

<p>

I tako nau&#269;i cara te dozove mom&#269;e i re&#269;e mu da posadi vinograd i da za sedam dana donese s njega nova vina. Mom&#269;e kad to &#269;uje stane plakati i moliti se da on to ne može u&#269;initi, niti to može biti; a car mu opet re&#269;e:</p>

<p>

- Ako za sedam dana to ne uradi&scaron;, nije na tebi glave.</p>

<p>

On onda pla&#269;u&#263;i otide ku&#263;i i kaže materi &scaron;ta je i kako je, a mati kad &#269;uje, odgovori mu:</p>

<p>

- Jesam li ti kazala, sinko, da &#263;e tebi ona pu&scaron;ka do&#263;i glave kao i ocu tvome.</p>

<p>

Pla&#269;u&#263;i tako mom&#269;e i misle&#263;i &scaron;ta &#263;e raditi i kuda &#263;e, da bi ga nestalo, izi&#273;e iza sela i podobro se od njega udalji. Kad najedanput jedno devoj&#269;e izi&#273;e preda nj i zapita ga:</p>

<p>

- Za&scaron;to, brate, pla&#269;e&scaron;?</p>

<p>

A on joj odgovori:</p>

<p>

- Idi s bogom, kad mi pomo&#263;i ne može&scaron;! &ndash; i po&#273;e dalje, a devoj&#269;e pristane za njim i stane ga moliti da joj kaže, &#39;&#39;može biti&#39;&#39;, veli, &#39;&#39;da &#263;u ti pomo&#263;i&#39;&#39;. Onda on stane pa joj re&#269;e:</p>

<p>

- Kaza&#263;u ti, ali sam bog da mi pomogne, drugi mi niko ne može pomo&#263;i.</p>

<p>

I pripovedi joj sve &scaron;ta ga je sna&scaron;lo i &scaron;ta mu je car zapovedio. Ona kad ga saslu&scaron;a re&#269;e mu:</p>

<p>

- Ne boj se, brate, nego idi i i&scaron;ti u cara na kom &#263;e mestu da bude vinograd, pa neka ti i&scaron;partaju, a ti uzmi torbu i u nju struk bosiljka, pa idi na ono mesto i lezi te spavaj, a za sedam dana ima&#263;e&scaron; grož&#273;a zrela.</p>

<p>

On se na to vrati ku&#263;i i kaže materi kao od muke kako se s devoj&#269;etom na&scaron;ao i &scaron;ta mu je kazalo. A mati kad &#269;uje, re&#269;e mu:</p>

<p>

- Idi, sinko, idi ogledaj, i onako si propao.</p>

<p>

Onda on otide k caru i zai&scaron;te mesto za vinograd i da mu se i&scaron;parta gde &#263;e biti brazde. Car mu da sve i u&#269;ini kako je iskao; a on uzme torbu o rame i u nju struk bosiljka, pa neveseo legne onde spavati. Kad ujutru ustane, a to vinograd posa&#273;en; drugo jutro &ndash; listao; do sedam dana bilo je ve&#263; grož&#273;e zrelo u njemu. A to je bilo vreme kad nigde nema grož&#273;a. On nabere grož&#273;a, izmulja i odnese caru slatka vina i u marami grož&#273;a. Kad car to vidi vrlo se za&#269;udi i svi u dvoru. Onda stric onoga momka re&#269;e caru:</p>

<p>

- Sad &#263;emo mu zapovediti drugo &scaron;to zaista ne&#263;e mo&#263;i u&#269;initi.</p>

<p>

Pa nau&#269;i cara te dozove ono mom&#269;e i re&#269;e mu:</p>

<p>

- Od viljevskih zuba da mi na&#269;ini&scaron; grad.</p>

<p>

On kad to &#269;uje, otide ku&#263;i pla&#269;u&#263;i i pripovedi materi &scaron;ta mu je sad car zapovedio, i re&#269;e joj:</p>

<p>

- Ovo, majko, niti može biti, niti ja mogu svr&scaron;iti.</p>

<p>

A mati mu odgovori:</p>

<p>

- Idi, sinko, opet iza sela, ne bi li te bog namerio opet na onu devoj&#269;icu.</p>

<p>

On izi&#273;e iza sela, i kad do&#273;e na ono isto mesto gde je pre onu devojku na&scaron;ao, ona izi&#273;e opet preda nj pa mu re&#269;e:</p>

<p>

- Opet si, brate, neveseo i pla&#269;an.</p>

<p>

A on joj se stane tužiti &scaron;ta mu je sad zapove&#273;eno. Ona kad ga saslu&scaron;a, re&#269;e mu:</p>

<p>

- Lako &#263;e biti i to; nego idi k caru i i&scaron;ti mu la&#273;u i u njoj trista akova vina i trista akova rakije, i uz to jo&scaron; dvadeset dun&#273;era, pa kad do&#273;e&scaron; na la&#273;i tu i tu izme&#273;u dve planine, zagradi vodu &scaron;to je onde, pa uspi u nju sve vino i rakiju. Viljevi &#263;e onamo do&#263;i da piju vodu, pa &#263;e se opiti i popadati, a dun&#273;eri onda neka im sve zube izrežu pa ih nosi na ono mesto gde car ho&#263;e da mu se grad sagradi, pa lezi te spavaj, a za sedam dana bi&#263;e grad gotov.</p>

<p>

Onda se on vrati ku&#263;i i pripovedi materikako je bio opet s devojkom i &scaron;ta mu je ona kazala. A mati mu opet re&#269;e:</p>

<p>

- Idi, sinko, ne bi li bog dao da ti opet pomogne.</p>

<p>

On otide k caru i izi&scaron;te sve, pa onda otide i svr&scaron;i kako mu je devojka kazala: viljevi do&#273;u te se opiju i popadaju, a dun&#273;eri im iseku zube i donesu na ono mesto gde &#263;e se grad zidati; on uve&#269;e metne u torbu struk bosiljka, pa otide onamo i legne spavati, i tako za sedam dana bude grad gotov. Kad car vidi gotov grad, vrlo se udivi pa re&#269;e stricu onoga deteta, svome doglavniku:</p>

<p>

- E &scaron;ta sad da mu radim? Ovo nije &#269;ovek, bog zna &scaron;ta je.</p>

<p>

A on mu odgovori:</p>

<p>

- Jo&scaron; jedno da mu zapovedi&scaron;, pa i ako to svr&scaron;i, zaista je ne&scaron;to vi&scaron;e od &#269;oveka.</p>

<p>

I tako opet nagovori cara, te dozove mom&#269;e i re&#269;e mu:</p>

<p>

- Sad jo&scaron; da mi dovede&scaron; carsku devojku iz drugoga carstva iz toga i toga grada. Ako mi je ne dovede&scaron;, na tebi nema glave.</p>

<p>

Mom&#269;e kad to &#269;uje, otide materi svojoj i kaže joj &scaron;ta je car zapovedio, a ona mu re&#269;e:</p>

<p>

- Idi, sinko, traži opet onu devojku, ne bi li bog dao da te opet izbavi.</p>

<p>

On otide iza sela i na&#273;e onu devojku, pa joj pripovedi &scaron;ta mu je opet zapove&#273;eno. Devojka, kad ga saslu&scaron;a, re&#269;e mu:</p>

<p>

- Idi i&scaron;ti u cara galiju, i u njoj da se na&#269;ini dvadeset du&#263;ana, i u svakome du&#263;anu da bude trg od druge ruke, sve bolji od boljega; i i&scaron;ti da se uzaberu najlep&scaron;i momci, pa neka ih lepo obuku i nameste za kalfe, u svaki du&#263;an po jedan. Pa &#263;e&scaron; onda ti po&#263;i na toj galiji i sre&scaron;&#263;e&scaron; prvo i prvo &#269;oveka a on nosi živu orlu&scaron;inu, pa ga pitaj ho&#263;e li je prodati, on &#263;e kazati da ho&#263;e, a ti mu podaj &scaron;to god zai&scaron;te. Posle &#263;e&scaron; sresti drugoga gde nosi &scaron;arana u &#269;unu, sve su mu zlatne krlju&scaron;ti, i toga &scaron;arana kupi po&scaron;to poto. Tre&#263;ega &#263;e&scaron; sresti a on nosi živa goluba, i za goluba podaj &scaron;to god zai&scaron;te. Od orla &#263;e&scaron; iz repa i&scaron;&#269;upati jedno pero, od &scaron;arana kralju&scaron;t, a od goluba iz levoga krila jedno pero, pa &#263;e&scaron; ih pustiti sve. Kad otide&scaron; u drugo carstvo pod onaj grad a ti otvori sve du&#263;ane i naredi neka svaki momak pred svojim du&#263;anom stoji. Onda &#263;e do&#263;i svi gra&#273;ani i gleda&#263;e trg i divi&#263;e se, a devojke koje do&#273;u po vodu, govori&#263;e po gradu: &#39;&#39;Govore ljudi: od kako je ovoga grada, jo&scaron; ovake galije nije bilo ni ovaka trga&#39;&#39;. To &#263;e za&#269;uti i careva devojka, pa &#263;e iskati u oca da je pusti da i ona vidi. Kad ona do&#273;e sa svojim drugaricama u galiju, ti je vodi sve iz du&#263;ana u du&#263;an, i iznosi trg svakojaki preda nju, sve lep&scaron;i i lep&scaron;i, i sve je zabavljaj dok se malo ne posumra&#269;i, pa kad se posumra&#269;i, a ti kreni galiju, - u taj &#263;e mah pasti tama da se ni&scaron;ta ne vidi. U devojke &#263;e biti tica na ramenu &scaron;to je uvek kod sebe ima, pa kad vidi da la&#273;a ide, ona &#263;e pustiti onu ticu s ramena svoga da obznani u dvoru &scaron;ta je i kako je. a ti onda zapali perce od orla, te &#263;e ti orao odmah do&#263;i, a ti mu kaži neka uhvati ticu, i orao &#263;e je uhvatiti. Posle &#263;e devojka baciti jedan kami&#269;ak u vodu, te &#263;e galija odmah stati, a ti onda uzmi kralju&scaron;t od &scaron;arana i zapali je, i &scaron;aran &#263;e ti odmah do&#263;i, a ti mu kaži da na&#273;e i proguta onaj kamim&#269;ak, &scaron;aran &#263;e ga na&#263;i i progutati, a galija &#263;e odmah po&#263;i. Posle &#263;ete dugo putovati na miru, pa &#263;ete najposle do&#263;i izme&#273;u dve planine, onde &#263;e se galija okameniti i veliki &#263;ete strah pretrpeti, i devojka &#263;e te terati da joj donese&scaron; žive vode, a ti onda od goluba perce zapali, i golub &#263;eti odmah do&#263;i a ti mu podaj staklence i on &#263;e ti doneti žive vode; potom &#263;e se odmah galija krenuti i do&#263;i &#263;e&scaron; sretno ku&#263;i s carskom devojkom.</p>

<p>

Po&scaron;to mom&#269;e saslu&scaron;a devojku, otide ku&#263;i i kaže materi sve, pa onda otide k caru i zai&scaron;te sve &scaron;to mu je trebalo; car mu nije mogao odre&#263;i, nego mu da, i tako on krete s galijom. Putuju&#263;i tako svr&scaron;i on na putu sve kao &scaron;to mu je re&#269;eno, i do&#273;e pod onaj grad u drugome carstvu, i kao &scaron;to mu je devojka kazala, on u&#269;ini sve, do&#269;epa se carske k&#263;eri i sretno s njome do&#273;e natrag. U gradu car i njegov doglavnik s carevih pendžera ugledaju galiju izdaleka gde ide, pak doglavnik re&#269;e caru:</p>

<p>

- Sad ga pogubi kako izi&#273;e iz galije, druk&#269;ije mu ne može&scaron; dosaditi.</p>

<p>

Kad galija ve&#263; stane u kraj, onda stanu izlaziti na breg svi redom, najpre devojka sa svojim drugaricama, pa onda momci a najposle on, a car namesti dželata te kako se pomoli iz galije, odse&#269;e mu glavu. Car je mislio onu carsku k&#263;er za sebe uzeti, te kako ona izi&#273;e iz galije, on prisko&#269;i k njoj te je stane milovati, a ona se okrete od njega pa re&#269;e:</p>

<p>

- Kamo onaj &scaron;to se trudio za mene!</p>

<p>

A kad vidi da mu je glava odse&#269;ena, odmah uzme živu vodu, te ga prelije i sastavi glavu, i on opet oživi kakav je i bio. Kad car i njegov doglavnik opaze da je on oživeo, re&#269;e doglavnik caru:</p>

<p>

- Taj &#263;e sad jo&scaron; vi&scaron;e znati nego &scaron;to je znao, jer je bio i mrtav pa opet oživeo.</p>

<p>

Car zaželi znati da li se zaista vi&scaron;e zna kad se nanovo proživi, pa zapovedi da i njemu odseku glavu, i da ga devojka živom vodom proživi. Po&scaron;to caru odseku glavu, carska k&#263;er ne htedne ni da zna za njega, nego odmah napi&scaron;e ocu knjigu, i kaže sve kako je bilo i da ona ho&#263;e da po&#273;e za ono mom&#269;e, a otac njezin otpi&scaron;e da narod primi ono mom&#269;e za cara, ako li ne&#263;e da &#263;e on dignuti krajinu na njih. Narod odmah prizna da je pravo da on uzme carevu k&#263;er i da caruje. I tako ono mom&#269;e oženi se carevom devojkom i postane car, a ostali momci &scaron;to su s njim i&scaron;li ižene se onim devojkama &scaron;to su bile pored carske k&#263;eri i postanu velika gospoda.</p>

Podeli na Facebook-u

objavljen: 2013-07-27

pregleda:

ključne reči: srpske narodne pripovetke ovan zlatno runo car